etsi
+31172213468
Rijneveld 38, Boskoop
0
0
ostoskori
ostoskori on tyhjä
tarvitsetko apua?
ole hyvä ja ota meihin yhteyttä verkkokaupan kautta

Yleiset myynti- ja toimitusehdot

Taimitarha- ja kukkasipulituotteiden kauppayhdistys (ANTHOS)

 

YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT

 

 1. Soveltamisala

 

1.1.       Näitä ehtoja sovelletaan vain sopimuksiin, joiden laatimishetkellä jompikumpi osapuoli on Anthosin jäsen; ehdot sitovat myös sellaisia yrityksiä, joiden katsotaan näiden yleisten ehtojen puitteissa olevan suoraan tai epäsuorasti yhteydessä yritykseen, joka on Anthosin jäsen (esim. jäsenen sisar-, tytär- tai emoyhtiöt).

 

1.2.       Mikäli jossakin sopimuksessa viitataan näihin ehtoihin, kun sopimus koskee vain muita kuin jäseniä, alla olevia ehtoja ei sovelleta ja toimitaan lisäksi lain ja tekijänoikeuksien vastaisesti.

 

1.3.       Nämä ehdot koskevat kaikkia myyjän tekemiä tarjouksia ja kaikkia tämän kanssa solmittuja ostosopimuksia ja niiden toteuttamista.

 

1.4.        Muiden ehtojen, kuten ostajan yleisten ehtojen, soveltaminen on nimenomaisesti poissuljettu.

 

1.5.       Poikkeusta näiden ehtojen noudattamiseen voidaan vaatia vain, mikäli myyjä on nimenomaan suostunut siihen kirjallisesti ja tämä koskee vain kyseistä sopimusta.

 

1.6.       Mikäli nämä yleiset ehdot on laadittu myös jollakin muulla kielellä kuin hollanniksi, hollanninkielinen teksti on aina määräävä, mikäli eroja esiintyy.

 

1.7.         Sanalla ”kirjallisesti” tarkoitetaan näissä ehdoissa seuraavaa: kirjeitse, faksilla tai sähköisesti.

 

 1. Tarjoukset ja sopimuksen tekeminen

 

2.1         Myyjän tarjoukset ja hintailmoitukset eivät ole sitovia.

 

2.2         Sopimus astuu voimaan, kun myyjä on vahvistanut toimeksiannon kirjallisesti ja kun tämä on lisäksi kirjallisesti hyväksynyt mahdollisesti sovitun maksutakuun, mukaan lukien peruuttamattoman (vahvistetun) remburssin. Myyjä tekee jokaisen sopimuksen sillä korvausvelvollisuutta koskevalla ehdolla, että ostaja, myyjän luotonantajan arvioinnin perusteella, on riittävän luottokelpoinen sopimuksen noudattamiseen rahallisesti.

 

2.3         Mahdollisesti myöhemmin tehdyt täydentävät sopimukset tai muutokset sekä myyjän henkilöstön ja sen agenttien tai muiden myyjän palveluksessa olevien edustajien myyjän nimissä antamat suulliset lupaukset ovat myyjälle sitovia vasta siitä hetkestä, kun tämä on vahvistanut ne kirjallisesti.

 

3.

Hinnat

3.1

Kaikki  tuotteiden  hinnat  vahvistetaan  sovitussa  valuutassa,  ilman  arvonlisäveroa,  ja  ne

 

perustuvat ex works -periaatteelle (toimipaikasta), Alankomaissa (EXW, Incoterms 2010), ellei

 

kirjallisesti muuta sovita.

3.2

Mikäli yksi tai useampi hinnanmääräytymisperuste on muuttunut tilausvahvistuksen jälkeen,

 

mutta ennen tuotteiden toimittamista, myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa sovittuja

 

hintoja vastaavasti.

3.3.

Kuljetuksesta,  pakkauksista,  vakuutuksista  ja  NVWA:n  (Alankomaiden  elintarvikevirasto)

 

ja/tai   Naktuinbouwn   (Alankomaiden   puutarhatuotteiden   valvontavirasto)   suorittamista

 

tarkastuksista aiheutuneet kulut tulevat ostajan maksettaviksi. Kaikki maksut ja/tai verot, sekä

 

välittömät että välilliset, jotka aiheutuvat myyjän ja ostajan tekemästä sopimuksesta, tulevat

 

yksinomaan ja kokonaan ostajan maksettaviksi eikä niitä saa vähentää myyjän saamisista.

3.4

Mikäli myyjä ja ostaja sopivat hinnan olevan muussa valuutassa kuin euroissa, käytetään euron

 

vaihtokurssia, joka on voimassa tilausvahvistuksen päivänä.

 

 1. Maksu

 

4.1

Elleivät osapuolet ole kirjallisesti sopineet muuta, myyjän myymät   tuotteet on maksettava 30

 

päivän sisällä laskun päivämäärästä sovitussa valuutassa.

4.2

Maksupäivänä pidetään sitä päivää, jona myyjä saa maksun. Maksettaessa pankin kautta

 

maksupäivänä pidetään päivää, jona  maksu kirjataan myyjän pankkitilille.

4.3

Ostaja ei ole oikeutettu mihinkään vähennykseen, lykkäykseen tai maksun alennukseen ja

 

myös  mahdollisuus  kuittaukseen  on  nimenomaan  poissuljettu,  ellei  toisin  ole  sovittu.

 

Ylitettäessä  eräpäivä  ostaja  on  laiminlyönyt  velvollisuutensa.  Myyjällä  on  oikeus  periä

 

liiketoimista lainmukaista korkoa eräpäivästä lähtien, kun taas kaikki perinnästä koituvat kulut

 

tulevat ostajan maksettavaksi, sekä oikeudenkäynti- että muut kulut, joista viimeksi mainitut ovat vähintään 15 % perittävästä summasta, vähimmäissumman ollessa 250 euroa.

 

4.4         Mikäli tilaus toimitetaan erinä, myyjällä on oikeus vaatia maksua kustakin erästä ennen muiden erien toimittamista.

 

4.5         Myyjällä on oikeus sopimusta laadittaessa tai sen jälkeen, ennen (muita) suorituksia, vaatia ostajalta vakuutta siitä, että tämän sopimuksen mukaiset maksu- ja muut velvoitteet täytetään. Mikäli ostaja kieltäytyy antamasta pyydettyä vakuutta, myyjällä on oikeus peruuttaa velvoitteidensa täyttäminen ja lopulta purkaa sopimus kokonaan tai osittain ilman virallista ilmoitusta tai oikeudenkäyntiä. Myyjä ei kuitenkaan menetä oikeutta korvaukseen mahdollisesti kärsimästään vahingosta.

 

4.6         Myyjällä on oikeus, huolimatta ostajan muusta tarkoituksesta, kuitata maksut ensin vanhojen velkojen kanssa. Mikäli kuluja ja korkoa on jo syntynyt, maksusta vähennetään ensin kulut, sitten korko ja vasta sen jälkeen lyhennetään pääsummaa.

 

 1. Toimitus

 

5.1         Ellei kirjallisesti ole sovittu toisin, kaikki toimitukset tapahtuvat ex Works -periaatteella (toimipaikasta), Alankomaissa (EXW, Incoterms 2010).

 

5.2         Vaikka ilmoitettua toimitusaikaa noudatetaan mahdollisimman tarkasti, toimitusaika on vain likimääräinen eikä sitä voida missään tapauksessa pitää ehdottomana. Myyjän katsotaan laiminlyöneen toimitusajan vasta, kun ostaja on tehnyt siitä virallisen ilmoituksen, jonka yhteydessä hän on antanut myyjälle mahdollisuuden toimittaa kohtuullisen ajan sisällä, eikä myyjä ole toiminut niin.

 

5.3         Sovittu toimitusaika alkaa siitä hetkestä, kun sopimus on tehty 2.2 artiklan mukaisesti.

 

5.4         Myyjä ei ole vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut myöhästyneestä toimituksesta, mikäli myöhästyminen on johtunut olosuhteista, jotka eivät ole myyjän syytä tai tämän riski, mukaan lukien tavarantoimittajien (myöhästynyt) toimitus.

 

5.5         Mikäli ostaja ei täytä (ajoissa) maksuvelvollisuuttaan, myyjän toimitusvelvollisuus siirtyy.

 

5.6         Mikäli ei ole sovittu toimitusaikaa ja toimitus tapahtuu tilauksesta, myyjällä on oikeus toimittaa syystoimitukset ennen kyseisen vuoden joulukuun 15. päivää ja kevättoimitukset huhtikuun 1. päivän jälkeen.

 

5.7         Taimet on toimitettava ennen 15. huhtikuuta ja ruukkukasvit ennen 15. toukokuuta. Poikkeuksista on ilmoitettava kirjallisesti. Tilaustoimitusten ollessa kyseessä myyjällä on aina oikeus toimittaa juuripaakku- ja ruukkukasvit 15. toukokuuta jälkeen. Jos sopimus on tehty 15. toukokuuta jälkeen, myyjällä on oikeus toimittaa 14 päivän sisällä.

 

5.8        Pyydettäessä syystoimituksen lykkäämistä 15. joulukuuta jälkeen, hintaa korotetaan 3 prosentilla.

 

5.9         Pyydettäessä kevättoimituksen lykkäämistä syksyyn kaikki tästä koituvat kulut tulevat ostajan maksettaviksi. Sen lisäksi ostajalta veloitetaan sillä hetkellä vähintään 50 % laskun summasta.

 

5.10      Myyjä pidättää itsellään oikeuden toimittaa tuotteet erissä, missä tapauksessa 4 artiklassa mainittuja (maksu)ehtoja sovelletaan myös kuhunkin erään.

 

 1. Ylivoimainen este

 

6.1         Ylivoimaisen esteen – muun muassa sadon epäonnistuminen, virukset, luonnonmullistus, lakot, tulipalo, tuonti- ja vientiesteet – tai muiden sellaisten olosuhteiden ollessa kyseessä, joiden vuoksi myyjältä ei voida odottaa sopimuksen täyttämistä (ajoissa), myyjällä on oikeus valintansa mukaan, ilman oikeudenkäyntiä tai minkäänlaista vahingonkorvausvelvollisuutta, vain kirjallisen ilmoituksen perusteella purkaa sopimus kokonaan tai osittain tai siirtää sen toteuttaminen sellaiseen ajankohtaan, jolloin ei enää ole kyse ylivoimaisesta esteestä.

6.2         Mikäli myyjä on jo toimittanut osan tuotteista, ostajan tulee maksaa toimitetut tuotteet.

 

 1. Valitukset

 

7.1         Ostaja on velvollinen tarkastamaan, että tuotteissa ei ole toimitettaessa näkyviä ja/tai välittömästi todettavia puutteita. Tällaisia ovat kaikki puutteet, jotka huomataan normaalien aistitoimintojen avulla tai yksinkertaisella otoksella. Lisäksi ostaja on velvollinen tarkastamaan, että tuotteet ovat muiltakin osin tilauksen mukaiset. Mikäli ostaja ei täytä tarkastusvelvollisuuttaan, hänellä ei ole mitään oikeuksia korvaukseen myyjältä.

 

7.2         Mikäli toimitus poikkeaa lukumäärän, määrän ja painon perusteella alle 10 % sovitusta, ostajan on siitä huolimatta hyväksyttävä toimitus.

 

7.3         Toimitettujen tuotteiden laatua ja määrää koskevat valitukset on toimitettava kirjallisesti ja viimeistään 8 kalenterivuorokauden sisällä toimituksesta. Puutteista, jotka huomataan vasta myöhemmässä vaiheessa (ei-havaittavat puutteet), on ilmoitettava välittömästä myyjälle, ainakin ennen toimituksen jälkeisen ensimmäisen kasvukauden päättymistä. Kun nämä määräajat ovat kuluneet, ostajan katsotaan hyväksyneen toimitus eikä valituksia oteta enää käsiteltäväksi.

 

7.4         Valituksen tulee sisältää puutteen kuvaus ja myyjälle on annettava ensimmäisestä pyynnöstä mahdollisuus tutkia valitus.

 

Ostajan on annettava myyjälle lupa tarkastuttaa kyseiset tuotteet asiantuntijan tai riippumattoman tarkastusviranomaisen toimesta. Mikäli asiantuntija toteaa valituksen perustelluksi, myyjä maksaa tarkastuksen kulut. Mikäli valitus todetaan perusteettomaksi, ostaja maksaa kulut.

 

7.5       Mikäli ostaja on tehnyt ajoissa valituksen myyjälle ja myyjä on hyväksynyt valituksen, myyjä voi valintansa mukaan toimittaa puuttuvat tuotteet, korvata tuotteet uusilla tai palauttaa vastaavan osan ostohinnasta.

 

7.6         Valituksen tekeminen ei siirrä ostajan maksuvelvollisuutta, ellei myyjä nimenomaan suostu maksuvelvollisuuden lykkäämiseen.

 

7.7         Tuotteiden palauttaminen tapahtuu ostajan laskuun ja tämän vastuulla, ja voi tapahtua vain kirjallisen suostumuksen saamisen jälkeen.

 

 1. Vastuu

 

8.1.       Myyjä ei ole missään tapauksessa vastuussa toimitettujen tuotteiden uudelleenkasvusta tai kukinnasta. On aina ostajan vastuulla arvioida ovatko olosuhteet, kuten ilmasto-olosuhteet, suotuisat tuotteille.

 

8.2.        Myyjä takaa toimittamiensa kasvien lajin aitouden.

 

8.3.       Kasvien nimet ilmoitetaan ”Naamlijst van Houtige Gewassen”- ja ”Naamlijst van Vaste planten” -nimiluetteloiden (puuvartisten kasvien ja monivuotisten kasvien nimiluettelo) mukaisesti. Luetteloiden julkaisija on PPO (kasveja ja niiden kasvuympäristöä tutkiva tutkimusinstituutti), Lisse, Alankomaat.

 

8.4         Lukuun ottamatta pakottaviin säännöksiin perustuvaa laillista vastuuta ja tapauksia, joissa on kyse tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta, myyjä ei ole koskaan vastuussa mistään ostajan kärsimästä vahingosta. Vastuu epäsuorasta vahingosta, välillisestä vahingosta, immateriaalisesta vahingosta, yritysvahingosta, ympäristövahingosta, ansionmenetyksestä koituneesta vahingosta ja vahingosta, joka syntyy vastuusta kolmatta osapuolta kohtaan, on lisäksi nimenomaisesti poissuljettu.

 

8.5         Mikäli myyjällä on, huolimatta 8.4 artiklassa mainitusta, jokin vastuu mistä tahansa syystä, vastuu rajoittuu summaan, joka on sama kuin kyseisten tuotteiden nettolaskutusarvo.

 

8.6         Ostaja vapauttaa myyjän kolmannen osapuolen vahingonkorvausvaatimuksista, joista myyjä ei ole vastuussa näiden ehtojen perusteella.

 

8.7         Ostaja vapauttaa myyjän kolmansien osapuolten mahdollisista vaatimuksista koskien vahinkoja, jotka liittyvät ostajan näille kolmansille osapuolille toimittamiin tuotteisiin, paitsi jos lainmukaisesti voidaan todistaa, että nämä vaatimukset ovat suoraa seurausta vakavasta virheestä tai tarkoituksellisesta teosta myyjän puolelta, ja ostaja voi sen lisäksi todistaa toimineensa täysin virheettömästi.

 

8.8.       Jos kasvissa on latentteja infektioita, tätä ei lasketa tuottamukselliseksi laiminlyönniksi myyjän puolelta, paitsi jos ostaja voi osoittaa, a) että nämä latentit infektiot johtuvat myyjän tahallisesta teosta tai törkeästä laiminlyönnistä tai b) että myyjä tiesi näistä latenteista infektioista ennen myyntitapahtumaa, mutta ei kertonut asiasta ostajalle.

 

 1. Peruutus

 

9.1.       Myyjällä on oikeus peruuttaa tilaus, mikäli ostaja ei ole täyttänyt toimitushetkellä aikaisempia maksuvelvollisuuksiaan myyjälle tai muille velkojille. Myyjä voi myös käyttää tätä oikeutta, mikäli pitää ostajan luottokelpoisuustietoja riittämättöminä. Tällaisesta peruutuksesta ei koidu ostajalle minkäänlaisia oikeuksia eikä hän voi asettaa myyjää missään tapauksessa vastuuseen.

 

9.2.       Ostaja ei voi periaatteessa peruuttaa tilausta. Mikäli ostaja siitä huolimatta peruuttaa tilauksen osittain tai kokonaan mistä tahansa syystä, myyjän pitää hyväksyä peruutus vain, jos tuotteita ei ole vielä annettu lähetystä varten kuljetusliikkeelle ja sillä ehdolla, että ostaja maksaa peruutuskulut, jotka ovat vähintään 30 % peruutettujen tuotteiden laskutusarvosta, ALV mukaan lukien. Lisäksi myyjällä on tässä tapauksessa oikeus laskuttaa kaikki siihen asti syntyneet ja syntyvät kulut (muun muassa kulut valmistelusta, hoitamisesta, varastoinnista jne.) menettämättä oikeuttaan korvaukseen ansionmenetyksen ja muun vahingon perusteella.

 

9.3.       Ostaja on velvollinen ottamaan tuotteet vastaan sillä hetkellä, kun niitä tarjotaan hänelle. Mikäli ostaja kieltäytyy vastaanottamasta niitä, myyjällä on oikeus myydä ne muualla ja ostaja on vastuussa hintaerosta sekä muista myyjälle aiheutuvista kustannuksista, kuten varastointikustannuksista.

 

 1. Omistuksenpidätys

 

10.1.    Myyjän toimittamat tuotteet siirtyvät ostajan omistukseen vasta, kun kaikki myyjän laskuttamat summat ja mahdollinen korko, sakko ja kulut sekä kaikki tästä sopimuksesta tai muista sopimuksista aiheutuvien ostajan velvoitteiden laiminlyönnistä syntyneet saamiset on maksettu. Shekin tai muun haltijapaperin antamista ei pidetä tässä yhteydessä maksuna.

 

10.2      Myyjällä on oikeus ottaa myydyt tuotteet heti takaisin, mikäli ostaja laiminlyö (maksu)velvoitteensa jollain tavalla. Siinä tapauksessa ostaja on velvollinen sallimaan myyjän pääsyn alueilleen ja rakennuksiinsa.

 

10.3      Ostajan on varastoitava myyjän tuotteet, joita koskee omistuksenpidätys, erillään muista tuotteista, jotta ne ovat tunnistettavissa.

 

10.4      Niin kauan kuin toimitettuja tuotteita koskee omistuksenpidätys, ostaja ei saa, normaalin liiketoimintansa ulkopuolella, luovuttaa, kiinnittää tai pantata tuotteita tai antaa niitä muulla tavoin kolmannen osapuolen haltuun. Ostaja ei kuitenkaan saa normaalin liiketoimintansa puitteissa luovuttaa tuotteita sillä hetkellä, kun on hakenut velkajärjestelyä tai julistettu konkurssiin.

 

 1. Pakotteet

 

11.1      Ostaja takaa täyttävänsä nyt ja tulevaisuudessa kaikki velvoitukset ja rajoitukset, jotka perustuvat Yhdistyneiden kansakuntien, Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja Alankomaiden pakotelainsäädäntöön tai kyseiseen lainsäädöntöön muussa maassa, joka on merkitsevä tai

 

voi tulla merkitseväksi tehdyn sopimuksen täytäntöönpanon kannalta (“Pakotelainsäädäntö”).

 

11.2      Ostaja takaa erityisesti, että hän ei suoraan tai epäsuorasti myy, siirrä, luovuta tai muulla tavalla aseta ostettuja tavaroita sellaisten (oikeus)henkilöiden, entiteettien, ryhmien tai (julkisten) organisaatioiden ulottuville, joille on määrätty pakotteita pakotelainsäädännön perusteella.

 

11.3      Ostaja varmistaa, että kaikki tähän artiklaan perustuvat velvoitteet esitetään tasapuolisesti jokaiselle osapuolelle, jolle hän myy tai luovuttaa myyjältä ostamiaan tavaroita.

 

11.4      Mikäli ostaja ei täytä tähän artiklaan perustuvia velvoituksiaan, tai hän ei täytä niitä ajoissa tai asianmukaisesti, myyjällä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta lykätä sopimusta tai purkaa sopimus välittömästi ilman että myyjällä on minkäänlaista vahingonkorvausvelvollisuutta, ostajan pysyessä täysin korvausvelvollisena myyjää kohtaan, myyjän harkinnan mukaan.

 

 1. Korruption torjunta

 

12.1      Ostaja täyttää aina kaikki velvoitukset ja rajoitukset, jotka perustuvat Yhdysvaltojen, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Alankomaiden korruption torjuntaa koskevaan lainsäädäntöön tai kyseiseen lainsäädöntöön muussa maassa, joka on merkitsevä tai voi tulla merkitseväksi tehdyn sopimuksen täytäntöönpanon kannalta (“Korruption torjuntaa koskeva lainsäädäntö”).

 

12.2      On ehdottomasti kiellettyä tarjota asiakkaan työntekijöille tai hallituksen jäsenille rahaa, lahjoja, matkoja, viihdykettä tai muita hyödykkeitä, jotka koskevat sopimusta tai myyjää ja joiden tarkoituksena on tai joiden tarkoituksena voidaan katsoa olevan tietynlaiseen toimintaan yllyttäminen, ja tällaisen tarjouksen vastaanottaminen asiakkaan työntekijöiden tai hallituksen jäsenten toimesta on ehdottomasti kiellettyä.

 

12.3      Asiakas ei suoraan tai epäsuorasti tarjoa, lupaa tai anna mitään millekään poliittiselle puolueelle, kampanjalle, viranomaiselle, virkamiehelle tai julkiselle laitokselle (tai sen henkilöstölle), valtionyritykselle, organisaatiolle tai kansainväliselle laitokselle tavoitteenaan saada tai säilyttää kauppoja tai muuta sopimatonta etua sopimukseen tai myyjään liittyen.

 

12.4      Ostaja ei tarjoa, lupaa tai anna liikesuhteelle mitään eikä vastaanota liikesuhteelta mitään sopimukseen tai myyjään liittyen, paitsi jos siihen on oikeudenmukaiset perusteet ja se on käytännön toiminnan puitteissa kohtuullista ja lisäksi paikallisen lainsäädännön mukaista.

 

12.5      Ostaja ilmoittaa myyjälle välittömästi, jos hän kuulee sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvästä tilanteesta, joka on mahdollisesti korruption torjuntaa koskevan lainsäädännön vastainen.

 

12.6      Mikäli ostaja ei täytä tähän artiklaan perustuvia velvoituksiaan, tai hän ei täytä niitä ajoissa tai asianmukaisesti, myyjällä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta lykätä sopimusta tai purkaa sopimus välittömästi ilman että myyjällä on minkäänlaista vahingonkorvausvelvollisuutta, ostajan pysyessä täysin korvausvelvollisena myyjää kohtaan, myyjän harkinnan mukaan.

 

 1. Purkaminen ja lykkääminen

 

13.1      Mikäli ostaja ei täytä, tai täytä ajoissa tai asianmukaisesti, solmitusta sopimuksesta hänelle koituvia velvoitteita, tai jos tästä on olemassa perusteltu pelko, ja mikäli ostaja on hakenut velkajärjestelyä, konkurssia tai likvidaatiota sekä myös, jos ostaja kuolee tai tämän yritys puretaan tai lakkautetaan, mikäli yritys on yhtiö, tai mikäli sen yritysmuodossa, hallituksessa tai toimintojen tuotossa tapahtuu muutos, myyjällä on oikeus ilman virallista ilmoitusta tai oikeudenkäyntiä lykätä sopimuksen toteuttamista kohtalaisella ajalla tai purkaa sopimus ilman minkäänlaista vahingonkorvausvelvollisuutta.

 

13.2      Myyjä voi vaatia välittömästi korvausta sopimuksen jo toimitetusta osasta sekä lykkäämisestä tai purkamisesta koituvasta vahingosta, mukaan lukien menetetty voitto.

 

 1. Immateriaalioikeudet

 

14.1.    Myyjä pidättää itsellään kaikki immateriaalioikeudet, jotka sillä on toimittamiinsa tuotteisiin.

 

14.2      Tapauksissa, joissa myyjän käyttämästä luettelosta tai osapuolten solmimasta sopimuksesta käy ilmi, että laji nauttii jalostajaoikeudellista suojelua – mikä ilmaistaan kyseisen lajin nimen perässä olevalla merkinnällä (R)/PBR – ostajan on noudatettava kaikkia tähän oikeuteen liittyviä velvoitteita. Tämän säännöksen loukkaus johtaa siihen, että ostaja on vastuussa kaikesta myyjälle ja kolmannelle osapuolelle asiassa koituneesta vahingosta.

 

 1. Ristiriitaisuus lakien kanssa

 

Mikäli jotakin näiden yleisten myynti- ja toimitusehtojen lauseketta ei voida soveltaa yleisen järjestyksen tai lain perusteella tai se on ristiriidassa niiden kanssa, kyseinen lauseke on jätettävä huomiotta, mutta muut ehdot ovat edelleen voimassa kaikilta osin.

 

Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa kyseenalainen lauseke lainmukaiseksi.

 

 1. Toimivaltainen tuomari ja sovellettava laki

 

16.1      Kaikki kiistat, myös sellaiset, joita vain toinen osapuoli pitää kiistoina, on vietävä myyjän toimialueella toimivaltaiseen tuomioistuimeen, mikä ei poista myyjän oikeutta antaa asia halutessaan jonkin toisen toimivaltaisen tuomarin käsiteltäväksi.

 

16.2      Artiklan lausekkeet eivät poista myyjän oikeutta hakea päätöstä kansainvälisen kauppakamarin välitysmenettelyn kautta kyseisen elimen välitysmenettelysääntöjen mukaisesti, yhden välimiehen päätöksellä. Välitysmenettely tapahtuu Amsterdamissa, Alankomaissa. Sen kieli on englanti.

 

16.3      Kaikkiin myyjän tekemiin tarjouksiin ja kaikkiin ostajan ja myyjän välisiin sopimuksiin sovelletaan vain Alankomaiden lakia. Wienin myyntiyleissopimuksen soveltaminen on nimenomaisesti suljettu pois.

 

Versie feb 2019

Choose your language

Make your choice below.